Համառոտ նկարագրություն

«ՌԵՍՈՊՐՈՖ» ծրագիրը կամավոր բժշկական ապահովագրություն է, որը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար։

Ապահովադիր կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ։
Ապահովագրված անձ կարող է լինել 1-85 տարեկան ցանկացած ֆիզիկական անձ։

Փաթեթ № 1∗
ՀՀ դրամ

Փաթեթ № 2
ՀՀ դրամ

 Ապահովագրավճար

36.000

12.000

Ընդհանուր Ապահովագրական գումար

6.000.000

4.000.000

Դժբախտ պատահարներ

2.000.000

2.000.000

ՍՖԵՐԱ Միջազգային Բժշկություն

2.000.000

2.000.000

Ստացիոնար (հիվանդանոցային) բժշկական
օգնության համար տրամադրվող զեղչեր
ioon-1 ioon-1
Ատամնաբուժական ծառայությունների համար տրամադրվող զեղչեր ioon-1 ioon-1
«Ընտանիքի առողջ պլանավորում» ծրագիր ioon-1 ioon-1

 

∗ Փաթեթ № 1-ի դեպքում միայն իրավաբանական անձ Ապահովադիրների համար Պայմանագրով հնարավոր է սահմանել ապահովագրավճարի վճարման տարաժամկետ եղանակ՝ 3 ամսվա ընթացքում հավասարաչափ մարումներով։ 

Ապահովագրական ծածկույթների նկարագրություն
Ամբուլատոր բժշկական օգնություն

«Մեդլայն»

«Դիագնոստիկա»

Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով ամբուլատոր բուժօգնության հնարավորություն նախապես ընտրված հետևյալ բժշկական կենտրոններից մեկում.

Ամբուլատոր բժշկական օգնություն

Տարեկան կանխարգելիչ բժշկական զննում, առանց բժշկի ցուցման, հետևյալ ծավալով՝

 • ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի (թերապևտ կամ մանկաբույժ) զննում և խորհրդատվություն,
 • ուլտրաձայնային հետազոտություն (որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների, վահանաձև գեղձի),
 • էլեկտրասրտագրություն,
 • արյան և մեզի ընդհանուր քննություն,
 • ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի ցուցմամբ՝ այլ նեղ մասնագետների խորհրդավտություններ։

Խորհրդատվություններ`

 • ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկների (թերապևտ, մանկաբույժ) և նեղ մասնագետների (վիրաբույժ, վնասվածքաբան, ուրոլոգ, գինեկոլոգ, ՔԿԱ, ակնաբույժ, սրտաբան, գաստռոէնտերոլոգ, նյարդաբան, մաշկաբան և այլն)

Լաբորատոր հետազոտություններ`

 • կլինիկական, կենսաքիմիական, հորմոնալ, մանրէաբանական, բջջաբանական, օնկոմարկերներ և այլն

Գործիքային հետազոտություններ`

 • գերձայնային, էնդոսկոպիկ, ռենտգենաբանական և այլն
Դժբախտ պատահարներ

Դժբախտ պատահար է համարվում որևէ հիվանդությունով չպայմանավորված, Ապահովագրված անձի կամքից անկախ, Պայմանագրի գործողության ընթացքում տեղի ունեցած արտաքին գործոնների հանկարծակի և կարճաժամկետ ներգործությունը, որի հետևանքով նա ստացել է ֆիզիկական վնասվածք (հաշմություն) կամ մահացել։

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության շրջանակներում հատուցումներն իրականացվում են հետևյալ Ապահովագրական ռիսկերի դեպքում՝

 • Ֆիզիկական վնասվածք (հաշմություն)՝ հատուցումն իրականացվում է Դժբախտ պատահարի հետևանքով փաստացի կատարված բժշկական ծախսերի չափով, որոնք իրականացվել են Դժբախտ պատահարին հաջորդող 365 օրվա ընթացքում։
 • Մշտական անաշխատունակություն՝ հատուցումն իրականացվում է միանվագ՝ Դժբախտ պատահարին հաջորդող 365 (երեք հարյուր վաթսուն հինգ) օրվա ընթացքում ՝I կարգի դեպքում վճարվում է 1,500,000 ՀՀ դրամ, իսկ II կարգի դեպքում՝ 1,200,000 ՀՀ դրամ։
 • Մահ՝ հատուցումն իրականացվում է միանվագ՝ 2,000,000 ՀՀ դրամի չափով, եթե Ապահովագրված անձի մահը վրա է հասել ոչ ուշ, քան մահացու ելքի հանգեցրած Դժբախտ պատահարին հաջորդող 365 (երեք հարյուր վաթսուն հինգ) օրվա ընթացքում։ Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում Շահառու են համարվում Ապահովագրված անձի ժառանգները՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության։